Vedtekter

Vedtekter for Løtenfjellet hytteeierforening

Sist endret 25.02.2023

 • 1 Navn

Foreningens navn er Løtenfjellet hytteeierforening.

 • 2 Formål

Foreningen skal arbeide for medlemmenes felles interesser overfor grunneier (Løiten Almenning), løypeforening, kommune og andre etater man får henvendelser fra eller tar kontakt med. Foreningen skal være bindeleddet mellom medlemmene, grunneier og andre relevante instanser.

 • 3 Medlemskap

De som har hytter i Løtenfjellet herunder Budortunet borettslag, leiligheter i Budor gjestegård eller campingvogn på Budor caravan kan være medlemmer av foreningen. For å være medlem må man betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.

 • 4 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Varsel om dato for årsmøte kunngjøres for medlemmene senest 45 dager før årsmøtet. Saker som medlemmer ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes Styret senest 30 dager før årsmøtet. Innkalling til medlemmene skjer ved oppslag ved Gjestegården, ved kunngjøring på Facebook og på www.lotenfjellet.no minimum 8 dager før møtet Det kan i tillegg innkalles ved bruk av e-post der dette er mulig.

Frasigelse av verv må være leder av valgkomiteen i hende i god tid, senest 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av en valgt møteleder.

Møterett og stemmerett har alle medlemmer av Løtenfjellet hytteeierforening som har betalt årets kontingent.

Årsmøtet skal:

 1. a) Velge møteleder og to til å underskrive protokollen
 2. b) Behandle styrets årsmelding
 3. c) Behandle foreningens årsregnskap
 4. d) Behandle styrets forslag til arbeidsplan for det kommende år
 5. e) Fastsette medlemskontingent for det kommende år
 6. f) Behandle styrets forslag til budsjett for det kommende år. Budsjettet skal fastsette
  ramme for godtgjørelse til styret.
 7. g) Behandle saker fremmet av styret, jfr. § 7 nedenfor.
 8. h) Behandle innkomne saker
 9. i) Velge medlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med § 6 nedenfor
 10. j) Velge 2 revisorer for et år
 11. k) Velge et nytt medlem til valgkomiteen, jfr. § 8 nedenfor

Vedtekter Løtenfjellet Hytteeierforening oppdatert 2023_02_25