Vedtekter

 

Vedtekter for Løtenfjellet Hytteeierforening

§ 1 Navn
Foreningens navn er Løtenfjellet hytteeierforening.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og arbeide for oppgaver til felles beste.

§ 3 Medlemskap
De som har hytter i Løtenfjellet herunder i Budortunet borettslag, leiligheter i Budor gjestegård eller campingvogn på Budor caravan kan være medlemmer av foreningen. For å være medlem må man betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.

§ 4 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling skjer ved oppslag og ved innkalling til medlemmene med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styreleder i hende minst 14 dager før møtet. Frasigelse av verv må være leder av valgkomiteen i hende i god tid, senest 14 dager før møtet.
Årsmøtet ledes av en valgt møteleder.
Møterett og stemmerett har alle medlemmer av Løtenfjellet hytteeierforening som har betalt årets kontingent.
Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og to til å underskrive protokollen
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle foreningens årsregnskap
d) Behandle styrets forslag til arbeidsplan for det kommende år
e) Fastsette medlemskontingent for det kommende år
f) Behandle styrets forslag til budsjett for det kommende år. Budsjettet skal fastsette ramme for godtgjørelse til styret.
g) Behandle saker fremmet av styret, jfr. § 7 nedenfor.
h) Behandle innkomne saker
i) Velge medlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med § 6 nedenfor
j) Velge 2 revisorer for et år
k) Velge et nytt medlem til valgkomiteen, jfr. § 8 nedenfor
Hvert medlem har på årsmøtet en stemme. Styrets medlemmer har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding og regnskap.
Årsmøtets beslutninger fastsettes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.
Det føres møtebok over forhandlingene. Møteboka undertegnes av møteleder og minst to medlemmer som velges blant de frammøtte stemmeberettigede, jfr. bokstav a ovenfor.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minimum 1/3 av hytteeierforeningens medlemmer krever det. Innkalling skjer på samme måte som til ordinært årsmøte. § 4 gjelder så langt det passer.

§ 6 Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem.
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Blant styrets medlemmer velges styreleder for et år. For å sikre kontinuitet velges 3 medlemmer og et varamedlem i år med oddetall, 2 medlemmer og et varamedlem i år med partall.
I styret skal begge kjønn være representert.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, hvorav leder eller nestleder.

§ 7 Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser mellom årsmøtene, og skal arbeide for å gjennomføre de målsettinger årsmøtet har vedtatt.
Styret skal utarbeide planer og målsettinger som fremmes på årsmøtet.
Styret kan utarbeide instruks for valgkomiteen.
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
For å få gjennomført større eller tyngre arbeidsoppgaver, kan styret oppnevne ad hoc-komiteer til avlastning og fordele oppgaver på disse.

§ 8 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av tre medlemmer med en funksjonstid på tre år. Det velges et nytt medlem på hvert årsmøte etter innstilling fra eksisterende valgkomite. Den som har sittet lengst fungerer som leder.

§9 Vedtektsendringer
Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. Forslag til vedtektsendringer må være fremmet innen fristen i § 4.

§ 10 Oppløsning
Forslag om oppløsning av Løtenfjellet hytteeierforening må først behandles på ordinært årsmøte. Blir forslaget vedtatt med minst 2/3 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte ca. 3 måneder senere der saken behandles på nytt. Skal oppløsning skje må vedtaket der gjentas med minst 2/3 flertall.

§ 11 Overgangsregler
Etter at nye vedtekter er trådt i kraft, må valgene gjennomføres slik at man snarest mulig får tilpasset seg de nye reglene i §§ 6 og 8. Dette ordnes fortrinnsvis ved at enkelte verv besettes kun for et år.